veelgestelde vragen

Je vraag nog steeds niet beantwoord?

Kan je het antwoord op je vraag niet vinden? Geen probleem, neem contact met ons op!

Contact

Algemene vragen

We doen er alles aan omervoor te zorgen dat je plezier hebt in je werk, en dat je wordt ingezet bijeen bedrijf waar je het naar je zin hebt. Toch komen klachten voor. We willen je dan graag zo goed mogelijk helpen. Je kunt ons mailen naar: info@hwork.nl
Je kunt je direct inschrijven via deze site. Daarnaast kun je langskomen op kantoor tussen 08.30uur en 16.30 uur. Je kunt een afspraak maken door te bellen naar 030-2676379.

FaseA De eerste 78 weken die je werkt noemen we fase A. Voor de telling van de 78weken tellen alleen de weken waarin je daadwerkelijk hebt gewerkt. Die 78 wekenhoef je niet aaneengesloten te hebben gewerkt, maar een onderbreking mag nietmeer dan 26 weken duren. Dan begin je weer opnieuw in fase A.

FaseB Na 78 gewerkte weken heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor bepaaldetijd. Je kunt in deze fase maximaal zes contracten voor bepaalde tijd ontvangenin een periode van maximaal vier jaar. Ook hier begin je weer opnieuw in fase Ana een onderbreking van 6 maanden.

FaseC Wanneer je na voltooiing van fase B binnen 6 maanden weer wordt ingezet, kom jein fase C. In deze fase krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

De bemiddeling die wij doen is altijd gratis. Volgens Art.1.C. van de Wet Waadi mogen intermediairs geen vergoedingen vragen voor de bemiddeling van arbeidskrachten.
Wij bemiddelen inlogistieke, industriële en administratieve banen. Of het nu gaat om een baanmet of zonder opleiding, vast of tijdelijk, parttime of fulltime, wij helpengraag. Hierbij kiezen wij voor een persoonlijke en betrokken benadering waarbij jouw wensen én eisen centraal staan, zodat wat jij wilt, werkelijkheid wordt. Dat is wat wij willen, dat is wat wij kunnen, dat is wat wij doen!

Dienstverband

U bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval, in ieder geval vóór 08:00 uur, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan de uitzendonderneming alsmede aan de inlener.
Na het doorlopen van de fasesystematiek in de ABU-cao voor uitzendkrachten heeft u in fase C rechtop een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt indien fase B is voltooid en de werkzaamheden binnen 13 weken worden voortgezet of een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan. Dan bent u namelijk werkzaam in fase C en heeft u recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Het uitzendbureau en u komen in overleg het aantal arbeidsuren overeen. Het aantal arbeidsuren wordt vermeld inde uitzendovereenkomst. Bij de totstandkoming van het maximum aantalarbeidsuren wordt rekening gehouden met de wettelijk toegestane arbeidstijd enhet bij de inlener gebruikelijke aantal uren. Slechts in overleg met de inleneren uitzendonderneming, is het u toegestaan af te wijken van de bij de inlenergeldende werktijden.
De inlener isverantwoordelijk voor het verstrekken van werkkleding, gereedschap enpersoonlijke beschermmiddelen. De uitzendonderneming is verantwoordelijk voorhet verstrekken van een Risico Inventarisatie & Evaluatie aan deuitzendkracht met een beschrijving van de mogelijke risico’s van het werken bij de inlener.
Bent u werkzaam via een ABU-uitzendondernemingdan is de ABU CAO op u van toepassing.

Salaris & Vergoeding

Indien u tijdens een feestdag daadwerkelijk werkzaamheden verricht én er geldt bij de inlener voor het werken op feestdagen een feestdagenvergoeding, dan heeft u met inachtneming van het loonverhoudingsvoorschrift eveneens recht op een feestdagenvergoeding. Zie ook artikel 22 lid 2 van de ABU-cao voor uitzendkrachten.
Het kan voorkomen dat u tijden sfeestdagen moet werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijven waar volcontinu wordt gewerkt dus ook op feestdagen.
Onder algemeen erkende feestdagen wordt voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag verstaan: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (elke 5 jaar).

Hwork is verplicht ueen jaaropgave te verstrekken. Let op: uw werkgever verstrekt maar 1 keer per jaar een jaaropgave.

Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Dit zogeheten loonverhoudingsvoorschrift zorgt er tevens voor dat indien er bij de inlener een loonsverhoging wordt toegepast voor de werknemers deze loonsverhoging ook geldt voor uitzendkrachten.
U heeft niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding. U krijgt eventueel een auto van de zaak met tankpas.
U ontvangt per vier weken de salaris

Vakantie & Verlof

Ja u heeft recht op verzuimgedurende redelijke tijdsduur wegens zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals calamiteiten of een noodzakelijk bezoek aan een arts. Dit wordt ook wel kort verzuim genoemd.

U heeft recht op 4 dagen bijzonder verlof in verband met het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote of een van uw inwonende kinderen. U heeft ook recht op 4 dagen bijzonder verlof in verband met het overlijden van een van uw (stief-)ouders ingeval voor de begrafenis of crematie wordt zorg gedragen.

U heeft recht op 2 dagen bijzonder verlof in verband met het overlijden van een van uw (stief-)ouders, schoonouders of niet-inwonende kinderen.

U heeft recht op 1 dag bijzonder verlof in verband met het overlijden van een van uw grootouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, schoondochters en kleinkinderen.

Vakantiedagen nadien kunnen zoals gebruikelijk in overleg worden opgenomen.
U heeft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op 16,00 uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige werkmaand is gewerkt.

In afwijking van de reserveringssystematiek kunnen, in overleg, de volgende arbeidsvoorwaarden alle wekelijks/maandelijks/periodiek in geld uitbetaald worden in plaats van hiervoor te reserveren.

  • Kort verzuim/ bijzonderverlof
  • Feestdagen, mits de uitzendonderneming hiervoor reserveert en niet heeft gekozen voor de optie van lid 1 sub e in de ABU-CAO voor uitzendkrachten
  • Vakantiebijslag
  • Bovenwettelijke vakantiedagen
De vakantiebijslag waarop de uitzendkracht tot en met de maand waarin de uitbetaling geschiedt aanspraak heeft verworven, wordt in de maand mei uitbetaald op een voor de aanvang van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht aan te geven wijze.
U heeft recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8 procent van het feitelijk loon. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusiefvakantie- en feestdagen.
Het tegoed aan reserveringen is uw recht op kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen uitgedrukt in geld. Het tegoed aan reserveringen dient te worden vermeld op de salarisspecificatie.
Voor een uitzendkracht meteen uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase A) geldt er geen loondoorbetaling indien u vrij wilt nemen in verband met kort verzuim/bijzonderverlof, feestdagen en vakantiedagen. In plaats daarvan worden er voor u percentages gereserveerd. De grondslag is het feitelijk loon, eventueel te verhogen met de vergoeding conform artikel 25 lid 3 sub c van de ABU-cao voor uitzendkrachten. Binnen 6 weken na het einde van de uitzendovereenkomst moeten de nog aanwezige gereserveerde bedragen aan de uitzendkracht worden uitgekeerd.

Sociale Zekerheid

Er is een pensioenregeling die voorziet in opbouw van pensioen voor uitzendkrachten van 21 jaar en ouder. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitzendkrachten die werkzaam zijn in week 26 tot week 78 binnen het fasensysteem (BasisPensioenregeling) en uitzendkrachten die de eerste 78 weken binnen het fasensysteem reeds doorlopen hebben of een uitzendovereenkomst volgens het periode- en ketensysteem zijn aangegaan (PlusPensioenregeling).
Iedereen die in Nederland woonachtig is, dient zich te verzekeren tegen ziektekosten. Hwork Uitzendbureau heeft voor haar internationale uitzendkrachten een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Alle basisvoorzieningen zijn in deze verzekering opgenomen. U bent niet verplicht een verzekering via Hwork Uitzendbureau af te sluiten, u mag ook zelf een verzekering afsluiten. Echter, u dient de bestaande polis wel met Hwork Uitzendbureau te overleggen.
Volgens de Arbowet is de inlener de verantwoordelijke partij als het gaat om een veilige en gezonde werkplek.De uitzendkracht kan echter op basis van de Arbowet (art. 1 lid 1 a-1 ena-2) of op basis van BW (art. 7:658 lid 2) zowel het uitzendbureau als de inlener wettelijk aansprakelijk stellen als zich onverhoopt een ongeval voordoet.
Indien u gevaarlijke situaties tegenkomt op uw werk dan meldt u dit aan uw direct-leidinggevende en de uitzendonderneming. Indien uw direct-leidinggevende en/of de uitzendonderneming geen actie onderneemt de onveilige situatie weg te nemen, kunt u de onveilige situatie melden bij de arbeidsinspectie.

Indien u ziek wordt en recht heeft op een ZW-uitkering dan dient UWV zorg te dragen voor uw re-integratie. Voormeer informatie over uw re-integratie dient U dan contact op te nemen met uw klantbehandelaar van UWV.

Indien U ziek wordt en u heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte van de uitzendonderneming, dan is de uitzendonderneming verantwoordelijk voor uw re-integratie. Hiervoor kan de uitzendonderneming gebruikmaken van een arbodienst of een re-integratiebureau.

Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase A) dan eindigt de ter beschikkingstelling zodra u zich arbeidsongeschikt meldt. U heeft dan rechtop een uitkering op grond van de Ziektewet (vangnetregeling) van UWV. De uitzendonderneming vult gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid de Ziektewetuitkering aan tot 90% van het uitkeringsdagloon.

Bent u werkzaam middels eenuitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (fase B en C) dan heeft u in geval van ziekte of ongeval recht op doorbetaling van 90 procent van het vastgestelde loon gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst, met een maximumtermijn van 52 weken

Zowel de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding als de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid twee wachtdagen. De uitzendonderneming kan besluiten om op uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd slechts één of geen wachtdag(en) toe te passen. Als de uitzendonderneming deze keuze heeft gemaakt en een beleid hieromtrent heeft bepaald, is hij verplicht dit tenminste gedurende het kalenderjaar te volgen.
Bent u werkzaam middels een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase A) en u wordt ziek dan kunt u recht hebben op een ZW-uitkering. Het UWV onderzoekt of u recht heeft op een ZW-uitkering en bepaalt de hoogte van de uitkering. U heeft met inachtneming van 2 wachtdagen vanaf de derde ziektedag recht op een ZW-uitkering en een aanvulling van het uitzendbureau tot 90% van het uitkeringsdagloon.

Privacy & Security

Terms of Service

Contact

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website van Hwork Uitzendbureu zijn ingesteld op 'toestaan cookies om u de beste surfervaring te laten ervaren. Als u doorgaat deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten